Saturday, 17 May 2014

Fy Nirgel-Fywyd

Bum dawedog, mi wn, ond yn ysgafn a serchog er hynny. Bum brysur, bum drafeiliwr, bum arwr i nifer.
Myfi ysydd bellach yn byw yng Nghaersaint, a'n llechu dan waliau carreg ar y lonydd cul. Myfi ysydd ysbiydd hyd strydoedd y nos, yn disgwyl yn hardd am fy nghyswllt. Daw'r glaw hyd y stryd fel llanw, a minnau sydd yn fy nghot hir dan lampau'r stryd. Maent y tu ol im, mi wn, dim ond un cam dragywydd, maent yn gwneud im edrych yn dda wrth i mi eu hosgoi a dianc rhagddynt. Dacw Iwi Jo yn cerdded i gaffi'r maes, dacw ddau ddyn yn ei ddilyn, a dacw Iwi Jo'n neidio o'r ffenestr uchaf heb iddynt sylwi. Dacw ef, mal gwennol, yn plymio, yn glanio mal pel, a'n denig eto. Dacw ef yn cuddio y tu ol i Lloyd George. Dacw'r dynion methu a'i ganfod.
Felly y mae fy nirgel-fywyd yma. Mi alla'i smyglo halen i Sbaen. Mi allaf fyw ar feths a wyau. Mae gen i esgyrn sant.

Monday, 7 October 2013

Deud y byddai'n disgwyl

Deud y byddai'n disgwyl yn yr un hen le, pan fydd y byd ar lanw drwy lonydd cul y dre. Mi fydd 'na flodau arna'i, nid blodau sipshwn na llysiau'r blaidd ond blodau bach y cloddiau, heb eu hystyr a heb rhyw fai.

Deud y byddai'n euog, a deud mod i dal yn hardd, deud eu bod nhw yn fy ngwylio yn y drych uwchben y bar. Deud y byddai'n gorfod denig, rho rhyw gelwydd hefo'r gwir, deud y bydda'i yno rwan, deud na fydda'i yno'n hir.

O, mi oni bron a choelio'n hun, mi oedd bron i mi goelio'n hun.

Deud y bues i'n arwr, deud fod gen i esgyrn sant, gad yr amlen ar ei haelwyd, hen blu adar a llythyrau plant.

Be wyddwn i am Mr. ChevaldeferGwedi f'antur yn y garej (Y mae cofnod isod), daethais i a Swarfega yn ffrinidau gyda Mr. Chevaldefer (Dacw ei lun uchod).

Myfi a fu ar fy mhenliniau mewn oel a chogs yn ei drwsio, myfi a roddais eisteddfa newydd arno, a lapio tap brown am ei gyrn, a'i olchi gyda brasso a thwthpesd. A rhoddwyd olwynion newydd arno, a tshaen, a phyd brecs newyddion. Y mae bellach yn gyfaill da, er ei fod yn gwrthod gwneud defnydd o chwech o'i ddeg ger. A mae'n taflu ei dshaen i'r brwgaitsh weithiau wrth esgyn elltydd. Ta waeth, golygus ydyw, a myfi ysydd mal syr i bawb wrth iddynt fy ngweled yn gwibio heibio'r bwhwmwyr.

Friday, 2 August 2013

Pethau mae Iwan wedi'u dysgu heddiw

Wrth i'r llong nesau at y porthladd mi gododd Iwan o'i wely, mi wisgodd amdano a golchi ei ddannedd cyn mynd i fyny i'r dec uwch i gael brecwasd bach. Heddiw, mae eich arwr yn Llydaw.

Dau beth, hyd yma, y dysgais heddiw- nid oes modd i mi fwyta kilogram o gregyn gleision. Mi roddais gynnig arni, a methu. Yr ail beth yw fod dillad isaf yn ofnadwy o ddrud yma- oddeutu deuddeg punt yr un am drons.

Hwyrach ymlaen mi fyddai'n bwhwman tua'r marina i weld be wela'i, ac i fynd tua'r ffair i geisio bwyta pwys o fferins.


Thursday, 25 July 2013

Be wyddwn i am Feicio

Myfi ysydd wr gwrllyd, mi wyddoch hyn o'm gwedd a'm osgo, a myfi aeth i'r lle yr aiff gwyr gwrllyd. Mynd a wnes i'r shed, a phwyri a damio a llusgo clwt budr hyd fy nhalcen. Yno bum yn taenu oel hyd fy nwylo, yn pocedu sgriws ac yn barnu priciau pren. Myfi fu'n bodio'r swarfega'n betrus, pa beth ydwyt ysydd mor wyrdd, Swarfega? Ond ffrind wyt i mi, y gwr sydd a oel hyd ei ddwylo, a myfi ysydd ddiolchgar it a'th gymwynas.
Gwedi baeddu ac ymolchi ychydig, a gwedi diflasu ar rinweddau prin y priciau pren, crwydais ymhellachi ddyfnder y sied. Gwan oedd y golau yma, dyma le da i fagu pryfid cop a nadroedd peryglus. Myfi sydd ddewr, wrth gwrs, ond petrusais o glywed swn pawennau bychain milain hyd y waliau. Gwae fi fy myw, daethais yn rhy bell. Dacw'r drws draw, mal canwyll ar y gorwel, a sicr oeddwn fod y pryfaid copion wedi dechrau mentro coes fy nhrowsus. Amser oedd brin, a'ch arwr mewn mawr drybini. Ond io! Daeth siap cyfarwydd, cyfforddus i'm llaw wrth i mi ymbalfalu mewn dewr banig. Dyna'r teiar, a dyna'r lifar, a dyna'r sbocs o rydlyd weiar. Daeth ceffyl haearn i'm llaw. Ac ar ei gefn cefais ddianc o gefn y sied.

Mae'n un difyr, a'n ffrind i mi a Swarfega, er ei fod yn hyn na fi (Peugeot Premiere, 1987 o'm didoliad i). Hen geffyl haearn Funkle Dewey ydyw. Rwyf am ei drwsio, a'i reidio o gwmpas y lle. Os byddwchi'n lwcus mi wna'i roi llun ohono'n fuan ar y wefan hynod hon.  

Wednesday, 26 June 2013

Dychwelyd

Ar fy mhen fy hun, nid y fi sydd piau'r tŷ yma. Dwi'n chwifio'r fraich a throelli'r glun. Enola Gay, canaf. Mae caniau lemoned gwag ymhobman. Should've stayed at home yesterday. Enola Gay. Dwi'n teimlo fel vocoder.

Myfi yw'r peiriant trist yn y gegin, yn canu fy nghaneuon trist i dŷ gwag.
Dychwelwch ataf, at fy nwylo plastig, fy mynwes loyw.

Saturday, 26 January 2013

Be wyddwn i am gymeryd ciciau cosb

(I gyfeiliant Nessum Dorma os gwelwch yn dda)